SOKO WEARS OUR KARMIC OPAL RING

Musician Soko wearing our Karmic Opal Ring